Historia Antykultury - autor Krzysztof Karoń

HISTORIA ANTYKULTURY 1.0

Pierwsza rzetelna historia dominującej współczesnej ideologii – wolnościowego marksizmu

Objętość 544 str., Nakład własny, 2019

ANTYKULTURA to nurt ideologiczny, którego celem jest pozbawienie ludzi etosu pracy, tożsamości i więzi społecznych i cofnięcie ludzkości do poziomu przedkulturowej wspólnoty pierwotnej. Jej podstawę stanowi marksizm – ideologia sformułowana w XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, która w wyniku kolejnych rewizji przybrała współczesną formę teorii krytycznej i ideologii gender.

Historia antykultury to pierwsza próba uzupełnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy o mechanizmach życia społecznego, historii kultury i historii antykulturowego marksizmu.

Książka ta daje podstawy wiedzy społecznej, tj. wiedzy o życiu społecznym, jaką powinien dysponować każdy człowiek osiągając wiek dojrzałości, otrzymując dowód osobisty i prawo wyborcze, czyli prawo do współdecydowania o zasadach życia społecznego. Bez tej bowiem wiedzy nie można świadomie podejmować wyborów, których skutki dotyczą całego społeczeństwa.

Poniżej przedstawione jest krótkie omówienie i spis treści książki.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 11

CO TO JEST WIEDZA SPOŁECZNA 13

Tym, co umożliwiło marksizmowi zdominowanie kultury europejskiej i jej stopniowy rozkład, było opanowanie języka i zmiana ukształtowanej w wielowiekowym procesie treści fundamentalnych dla tej kultury pojęć. W rezultacie cieszące się autorytetem i społecznym zaufaniem instytucje kultury zmieniają swoją treść i cel działania i zachowując autorytet stają się elementem tej kultury rozkładającym.
W panującym chaosie pojęciowym nie jest możliwy rzetelny opis rzeczywistości, a zatem i rzeczowa na jej temat dyskusja, dlatego historia kultury i antykultury musi być poprzedzona wyjaśnieniem, jaka jest treść pojęć, za pomocą których opisujemy rzeczywistość.

CZĘŚĆ I: POJĘCIA PODSTAWOWE 15

NATURA, ZWIERZĘ, CZŁOWIEK, BÓG

LUDZKIE DZIAŁANIE

WOLNOŚĆ I PRZYMUS

KULTURA

EKONOMIA WOLNOŚCI

Wolność realna 83
Dobrobyt 84
Praca 85
Kradzież 86
Rynek 88
Pieniądz 95
System kradzieży zorganizowanej 106

W antykulturowej wizji dziejów przyczyną wszelkiego zła jest kultura utrwalająca system dominacji i deformująca naturalną ludzką psychikę, a źródłem najbardziej zdegenerowanej kultury jest katolicyzm i instytucja Kościoła katolickiego. W antykulturowej narracji siły postępu miały zawsze tylko jednego jedynego wroga – chrześcijaństwo, a po jego podziale – katolicyzm.

Narracja ta jednak nie wyjaśnia, dlaczego tylko europejska kultura chrześcijańska stworzyła cywilizację wysokich technologii, powszechnego dobrobytu i wolności, a nie stworzyły jej inne kultury, których w rozwoju nie hamowało chrześcijaństwo.

Brak odpowiedzi na to pytanie skłania do wniosku, że powszechnie obowiązująca, antykulturowa narracja jest fałszywa, a wiedza społeczna o historii europejskiej kultury wymaga istotnej korekty.

CZĘŚĆ II: ERRATA DO HISTORII KULTURY 109

WPROWADZENIE

Instytucje zła 110
Fundamentalne pytanie 112
Historia kultury czyli ?czegośtam” 113
Czym zajmują się historycy 119
Co to jest kultura europejska? 124
Stara i nowa periodyzacja 125

EPOKA PRZEDKULTUROWA

KULTURA PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKA

Człowiek tworzy ? sztuka paleolityczna 137
Człowiek się modli ? architektura mezolityczna 140
Człowiek pracuje ? rewolucja neolityczna 143
Człowiek kradnie ? pierwsze mury obronne 150
Człowiek organizuje kradzież ? imperia 151
Wieki ciemne 162
Starożytność klasyczna ? od oikos do imperium 163
Starożytność późna ? upadek imperium 172
Wczesne średniowiecze ? odtwarzanie imperium 183
Podział i upadek cesarstwa Franków 188
Odbudowa cesarstwa rzymskiego 189
Cesarstwo a kościół 189

KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA

Bilans starożytności – antyczny antyetos 190
Wczesne chrześcijaństwo 212
Religa cesarska 216
Antropologia wczesnochrześcijańska 221
Feudalizacja Kościoła i pierwszy kryzys 229
Rozpad cesarstwa i wieki ciemne Kościoła 229
Początek kultury chrześcijańskiej 231
Pokój i Rozejm Boży 231
Reformy gregoriańskie 232
Spór o inwestyturę 233
Dominacja i rozkwit 234
Krucjaty 235
Renesans XII wieku 235
Gotyk 243
Średniowieczna antropologia chrześcijańska 242
Inkwizycja 244
Kryzys XIII i XIV wieku ? trzeci kryzys 250
Próby zjednoczenia i schyłek Bizancjum 260

KULTURA ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA

Pieniądz, wojny, banki – krępująca moralność 262
Renesans greckiego poganizmu ? Pleton 263
Poganizacja chrześcijaństwa 264
Mit humanizmu 268
Renesans ciemnoty i zabobonu 269
Symboliczne narodziny antropologii 272
Papiestwo renesansowe 272

KONFLIKTY NOWOŻYTNOŚCI 277

Konflikt o niewolnictwo – nowa antropologia 277
Konflikt o wolną wolę – Reformacja 287
Schizma anglikańska 291
Konflikt o absolutyzm 292
Konflikt o racjonalność 297
Konflikt o źródła moralności 302
Konflikt o postęp 310
Konflikt o wyzysk 314
Konflikt o szkolnictwo 327

Antykultura jest ideologią władzy pasożytniczych elit nad pragnącym nieograniczonej wolności, ale pozbawionym zdolności do pracy społeczeństwem.
Warunkiem realnej wolności, czyli możliwości działania zgodnie z własna wolą, jest dobrobyt, czyli dostępność dóbr, ponieważ bez posiadania dóbr człowiek nie może nie tylko działać, ale nawet przeżyć.
Jeśli człowiekowi w procesie wychowania uniemożliwi się zdobycie kwalifikacji i zdolności do pracy produkującej pożyteczne dobra, to taki człowiek dla osiągnięcia realnej wolności musi potrzebne mu dobra ukraść tym, którzy je produkują i musi poprzeć taką ideologię (i taką władzę polityczną), która organizuje system legalnej kradzieży.
Warunkiem trwałości takiego systemu jest pozbawienie producentów możliwości oporu przeciwko wyzyskowi.
Marksizm klasyczny przedstawił program zdobycia i trzymania władzy przez komunistów za pomocą zrewoltowanego tłumu i fizycznego terroru, jednak program ten został odrzucony przez kulturowe i racjonalne społeczeństwo.
Stworzony w Instytucie Badań Społecznych we Frankfurcie m/Menem nowy marksizm nazwany teorią krytyczną stworzył nowy program, którego celem było zniszczenie etosu pracy i etosu wspólnotowego, jednak ta nowa ideologia poniosła klęskę w konfrontacji z kulturowym społeczeństwem.
Dopiero marsz przez instytucje umożliwił zmianę systemu wychowania nowych elit pozbawionych zdolności do pracy i uzależnionych od systemu kradzieży i zmianę ludzkiej mentalności umożliwiającej stosowanie psychicznego terroru wobec producentów.
Jednak system pasożytniczy musi doprowadzić społeczeństwo do ekonomicznego upadku i do społecznego buntu. W celu stworzenia systemu fizycznego terroru umożliwiającego tłumienie takiego buntu podjęto realizację projektu Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ III: HISTORIA ANTYKULTURY

PREHISTORIA MARKSIZMU

Liberalizm polityczny i ekonomiczny 333
Bloki ideologiczne 336
Pierwsze programy naprawcze 337
Utopie utopijne 341

MARKSIZM KLASYCZNY – UTOPIA REALNA

Program – Manifest Partii Komunistycznej 344
Misja komunistów i cel komunistów 345
Program na przyszłość 346
Historia rozbicia ruchu lewicowego 347
Przyczyny klęski marksizmu 349
Etyka protestancka a duch kapitalizmu 352
Etyka katolicka a duch kapitalizmu 358
Prawo do lenistwa 360
Cel marksizmu 361
Antropologia ewolucjonistyczna 362
Ewolucjonizm społeczny i kulturowy 368
Religia 373
Renesans ezoteryzmu i okultyzm 375
Rasizm 377
Teza o konflikcie religii i nauki 378

MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY

Pierwsza klęska marksizmu w XX wieku 386
Szkoła frankfurcka 388
Pierwsza rewolucja seksualna 389
Teoria krytyczna 396
Pierwsza rewolucja antykulturowa 405
Druga rewolucja seksualna i jej klęska 407
Rewolucja kontrkulturowa i jej klęska 410
Nowa duchowość i nowe ruchy religijne 419
Rewizja teorii krytycznej 423
Finansowanie ekonomicznej fikcji 425
Antropologia antypozytywistyczna 427

MARKSIZM SEMANTYCZNY

Zwrot lingwistyczny 458
Teoria dyskursu 460
Rozbrajanie przeciwnika 463
Kult niekompetencji 466
Nowy konflikt ? homo-proletariat 467
Freud i Reich o homoseksualizmie 468
Granica tolerancji i eskalacja konfliktu 472
Kult(ura) bełkotu – afera Sokala 473

EUROKOMUNIZM

Altiero Spinelli i manifest z ventotene 476
Warunki integracji europejskiej 478
Pierwsza euforia i potknięcie integracji 482

MARKSIZM MAGICZNY

Tożsamość jako źródło konfliktów 484
Ideologia gender 485
Rewolucja kibucowa i Melford Spiro 489
Money i przypadek Reimera 492
Nauka o założeniach gender 494
Magiczny performatywizm 495
Patologizacja życia społecznego 498
Społeczeństwo otwarte na oścież 500

SKĄD TEN POŚPIECH – KULEJĄCA INTEGRACJA

Biała księga komisji europejskiej 504
Wartości europejskie i europejska religia 504
Islamski podbój na życzenie 508
Czym jest współczesny marksizm 509
Antropologia antykulturowa 511
Powojenny marksizm zachodnioeuropejski 511
Antropologia neoewolucjonistyczna 513
Socjobiologia 517
Antropologia konstrukcjonistyczna 518
Antropologia magiczna 520
Antropologia ciała 523

ZAKOŃCZENIE

ANEKS

19.12.2019

16.11.2018

7.11.2018

10.10.2018

4.10.2018